Polityka Prywatności


Informacje wstępne

Administratorem zbieranych danych jest Colmar Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Duńskiej 82/12, 71-795 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000839719, NIP 8513247974, REGON 38598364200000. Dane kontaktowe: telefon: +48 666 017 769, e-mail: city.scooters@gmail.com

Colmar Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie FastScooter.pl. Dane gromadzone w logach, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania oraz zarządzania serwisem FastScooters.pl


Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką, serwis WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami, w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.


Rejestracja na stronie i aplikacji

W celu realizacji usług użytkownik musi dokonać rejestracji poprzez aplikację mobilną FastScooters. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”. Dane podane w trakcie rejestracji niezbędne są do realizacji usługi.

Sposób rejestracji:

 1. zakładanie nowego konta wymaga podania danych rejestracyjnych: „e-mail, hasło”
 2. następnie Użytkownik potwierdza rejestrację, poprzez otrzymanie maila weryfikującego adres e-mail i kliknięcie w link wysłany na adres podany w polu „e-mail”,
 3. system odnotowuje adres IP, datę oraz czas zapisania się do serwisu,
 4. po potwierdzeniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, użytkownik podaje następujące dane:
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telefonu,
 5. Oraz opcjonalnie dane wymagane do potwierdzenia metody płatności w przypadku karty:
  • numer karty debetowej/kredytowej,
  • okres ważności karty debetowej/kredytowej,
  • kod CVV karty debetowej/kredytowej.
 6. Ponadto, użytkownik udostępnia skan/zdjęcie prawa jazdy lub dowodu osobistego poprzez opcję „Dokumenty”, w celu sprawdzenia uprawnień do poruszania się przez Użytkowników hulajnóg elektrycznych. Odczyt dokumentu jest zautomatyzowany, po czym wyodrębniane są dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, data ważności dokumentu, oraz kategoria prawa jazdy i wprowadzone automatycznie do systemu FastScooters.pl. W przypadku, gdy dokument nie zostanie rozpoznany, odczyt i wprowadzenie może odbywać się ręcznie przez upoważnionego pracownika.
 7. Dane osobowe znajdujące się na załączonych skanach dowodu osobistego/prawa jazdy będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Opcjonalnie użytkownik może edytować opcję „dane do faktur”. W ramach wystawiania faktur zbieramy następujące dane:
  • firma,
  • kraj zamieszkania,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • NIP.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas określony (10 lat) jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


Mechanizm Cookies

Strona FastScooters.com może gromadzić Cookies pliki cookies wykorzystywane prze Google analytics.

Informacja dotycząca przetwarzania przez Colmar Sp. z o. o. danych osobowych użytkowników pojazdów elektrycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, pragniemy przekazać Pani/Panu następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colmar Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Duńskiej 82/12, 71-795 Szczecin.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Karol Maryniak, adres e-mail: bok@fastscooters.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie stosownych umów w zakresie: informatycznym, prawnym, doradczym, ubezpieczeniowym i operatorzy płatności, bramek sms i e-mail , oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

IV. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Po usunięciu konta użytkownika, jego dane osobowe będą przechowywane na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń z mandatu karnego, związanego z odbytymi przez użytkownika przejazdami. Okres przechowywania, w którym dane osobowe będą nam niezbędne, wynosi 1 rok od ostatniego przejazdu, gdyż po tym czasie ustaje karalność wykroczenia. Okres ten może zostać wydłużony o 2 lata w sytuacji, gdyby w tym czasie zostało wszczęte postępowanie sądowe.

Dane pozyskane w celach marketingowych są usuwane w ciągu dwóch tygodni od usunięcia konta użytkownika.

Ze względu na to, że konto użytkownika nie może zostać założone ponownie na ten sam adres e-mail, będzie on przechowywane po usunięciu konta w formie zaszyfrowanej, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

V. Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan:

W celu realizacji swoich praw, prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: bok@fastscooters.pl

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy/wysyłania materiałów informacyjnych i reklamowych.